Indkaldelse til årsmøde og generalforsamling 2019

lørdag den 30. marts 2019 kl. 10

Hotel HUSET, Hindsgavl Alle 2, 5500 Middelfart

Program

Kl. 9.30 Ankomst og morgenkaffe

kl. 10.00 Tandlæge Randi Abrahamsen fortæller om arbejdet i ESH og det Europæiske forskningsprojekt, som skal måle den kliniske effekt af hypnosebehandlingen på forskellige tilstande. ESH har brug for din hjælp til projektet. Har du lyst til at deltage i projektet med nogle af dine patienter/klienter kræver det kun at du registrer symptomer og tidsforbruget af selve hypnosebehandlingen. Patienten/ klienten udfylder 3 spørgeskemaer før og 2 efter behandlingen, samt registrer symptomer nogle gange under forløbet.

kl. 11.00 Generalforsamling. Se venligst medfølgende indkaldelse.

kl. 12.00 Frokost

kl. 13.00-15.00 Læge Jens Jøren Gravesen fortæller om sit arbejde med negativ spontanhypnose.

Af hensyn til frokosten bedes du venligst senest 23. marts 2019 tilmelde dig på mail@harnum.dk eller telefon 27116040

Generalforsamling fra kl. 11.00

Dagsorden

Valg af dirigent og referent.
Formandens beretning fremlægges til godkendelse.
Udvalgsberetninger.
Indkomne forslag: Forslag til vedtægtsændringer.
Regnskab forelægges til godkendelse.
Budget. Vedtagelse af kontingent.
Valg af formand.
Valg til bestyrelsen.
Valg af suppleanter til bestyrelsen.
Valg af revisorer.
Eventuelt.

Forslag til vedtægtsændringer

Nuværende tekst:
Selskabets medlemmer kan være: 1. Ordinære medlemmer: sundhedspersonale med mindst 3½ års videregående sundhedsuddannelse, offentlig autorisation af Styrelsen for Patientsikkerhed eller Psykolognævnet og medlemskab af relevant faglig organisation. 2. Associerede medlemmer: studerende ved ovennævnte uddannelser fra påbegyndt 2. dels studium. 3. Ekstraordinære medlemmer optaget i selskabet inden vedtægtsændring 18. april 2009.

Efter denne optages ikke ekstraordinære medlemmer i selskabet.Begrundelse: opdatering af autorisationsgivende instans.§ 7Selskabet ledes af en formand samt 6 bestyrelsesmedlemmer, som vælges på den årlige generalforsamling af og blandt selskabets ordinære medlemmer. Formanden vælges for 2 år. Herefter vælges bestyrelsesmedlemmerne ligeledes for 2 år, idet 3 bestyrelsespladser besættes i ulige år og 3 pladser i lige år. Ved samlet nyvalg til bestyrelsen foretages lodtrækning om, hvilke pladser, der er 1-årige og hvilke, der er 2-årige.

Foreslås ændret til:
Selskabets medlemmer kan være: 1. Ordinære medlemmer: sundhedspersonale med mindst 3½ års videregående sundhedsuddannelse, offentlig autorisation af Sundhedsstyrelsen og medlemskab af relevant faglig organisation. 2. Associerede medlemmer: studerende ved ovennævnte uddannelser fra påbegyndt 2. dels studium. 3. Ekstraordinære medlemmer optaget i selskabet inden vedtægtsændring 18. april 2009.

Efter denne optages ikke ekstraordinære medlemmer i selskabet.

§3 stk. 1-3

Det tilstræbes, at bestyrelsen sammensættes repræsentativt m.h.t. fag og geografi. Genvalg kan finde sted.

Bestyrelsens forretningsorden:

Bestyrelsen konstituerer sig selv med kasserer og sekretær, idet formanden vælges direkte af Generalforsamlingen.

1a. Foreningen tegnes af formand og kasserer.

Bestyrelsesmøder afholdes, når formanden finder det nødvendigt eller mindst 4 bestyrelsesmedlemmer ønsker det. Dog afholdes mindst 2 bestyrelsesmøder årligt.
Bestyrelsesmøder indkaldes med dagsorden og med mindst 2 ugers frist.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 4 medlemmer er til stede. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.
Sekretæren fører protokol over møderne.
Bestyrelsen skal sikre, at selskabets aktiviteter (Generalforsamling, bestyrelsesmøder og uddannelsesaktiviteter) fordeles ligeligt mellem Øst- og Vestdanmark.
Bestyrelsen er ansvarlig for at udgive medlemsbladet Hypnoterapi og kan i øvrigt nedsætte arbejdsudvalg efter behov.
Bestyrelsens forretningsorden vedtages og kan ændres af Generalforsamlingen.

Foreslås ændret til:

Selskabet ledes af en formand samt 6 bestyrelsesmedlemmer, som vælges på den årlige generalforsamling af og blandt selskabets ordinære medlemmer. Formanden vælges for 2 år. Herefter vælges bestyrelsesmedlemmerne ligeledes for 2 år, idet 3 bestyrelsespladser besættes i ulige år og 3 pladser i lige år. Ved samlet nyvalg til bestyrelsen foretages lodtrækning om, hvilke pladser, der er 1-årige og hvilke, der er 2-årige.

Desuden vælges 2 suppleanter for 1 år. Suppleanterne orienteres om afholdelse af bestyrelsesmøder, har ret til at deltage og ytre sig ved møderne, og suppleanterne har stemmeret ved ordinære bestyrelsesmedlemmers fravær.
Suppleanter indkaldes, når et bestyrelsesmedlem er fratrådt.
Det tilstræbes, at bestyrelsen sammensættes repræsentativt m.h.t. fag og geografi. Genvalg kan finde sted.

Bestyrelsens forretningsorden:

Bestyrelsen konstituerer sig selv med kasserer og sekretær, idet formanden vælges direkte af Generalforsamlingen.

1a. Foreningen tegnes af formand og kasserer.

Bestyrelsesmøder afholdes, når formanden finder det nødvendigt eller mindst 4 bestyrelsesmedlemmer ønsker det. Dog afholdes mindst 2 bestyrelsesmøder årligt.
Bestyrelsesmøder indkaldes med dagsorden og med mindst 2 ugers frist.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 4 medlemmer er til stede. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.
Sekretæren fører protokol over møderne.
Bestyrelsen skal sikre, at selskabets aktiviteter (Generalforsamling, bestyrelsesmøder og uddannelsesaktiviteter) fordeles ligeligt mellem Øst- og Vestdanmark.
Bestyrelsen kan i øvrigt nedsætte arbejdsudvalg efter behov.
Bestyrelsens forretningsorden vedtages og kan ændres af Generalforsamlingen.

Begrundelse:

Præcisering af valg af suppleanter til bestyrelsen samt disses rettigheder og funktion.
Det er tidligere besluttet, at udgivelse af medlemsbladet Hypnoterapi indstilles.

Stillet af bestyrelsen 2018-19

Anne-Marie Harnum


Ref. af generalforsamling for DSKH, Middelfart d. 30.03.2019

1) Valg af dirigent og referent

Dirigent: Peder Olesgaard
Referent: Henning Johannes Nielsen


2) Formandens beretning fremlægges til godkendelse

Anne-Marie fremlagde formandsberetningen for 2018-2019:

Bestyrelsen bestod efter generalforsamlingen den 17. marts 2018 af
Formand: psykolog Anne-Marie Harnum
Kasserer: tandlæge Mie Hyldegaard
sekretær: psykolog Henning J. Nielsen
best.medl.: læge Per Nilsson
best.medl.: læge Nina Henriksen
best.medl.: hypnoterapeut Dorte Faaborg
webmaster: fysioterapeut John Odin

Som suppleanter har det været lægerne Allan Hvolby og Peder Olesgaard.  Kritiske revisorer har været tandlæge Randi Abrahamsen og jordemoder Anette Werner

Per, Nina og John er på valg i år.

Selskabet har p.t. 158 medlemmer, heraf 16 pensionister.

Persondataforordningen (GDPR) blev set igennem og videreformidlet af Dorte Faaborg. GDPR betyder, at du til hver en tid har ret til at få udleveret eller slettet selskabets oplysninger om dig. Det drejer sig om navn, adresse, tlf.nr. og profession samt evt. kurser, du har deltaget i.

Vi har afholdt tre fysiske bestyrelsesmøder:  8. april, 28. oktober og 16. februar. Herudover har bestyrelsen haft kontakt pr. mail.

Uddannelsesudvalget, som har bestået af Per Nilsson, Henning J. Nielsen og Anne-Marie Harnum har mødtes 22. juni, 3. december og 24. januar.

DIPLOMUDDANNELSEN:  Det igangværende hold afslutter deres sidste modul den 14. juni, hvor Per er eksaminator og Henning er censor.  Nina har været den gennemgående ”røde tråd”. Uddannelsen har været i gang siden 2004, hvor der hidtil kun har været en aflysning.  Desværre bliver der nu igen en aflysning, da der ikke har meldt sig tilstrækkeligt antal deltagere til et nyt hold for 2019-2020.

KURSER og aktiviteter:

Den 30. april og den 1. maj havde vi besøg af læge Patrick McCarthy fra New Zealand, som gav en 2 dages workshop om behandlingen af angst og depression den ene dag og om behandlingen af kroniske smerter og irritabel tyktarm den anden dag.                                                                                                                                                                                                                                        Vinderen af “Den store bagedyst” Tobias Hamann (Ali Hamanns barnebarn) optrådte i tv med det hans kaldte klinisk hypnose, hvorefter han tog på Danmarksturné med et hypnoseshow, som måske mest var en hyldest til sin morfar. Vi var to fra bestyrelsen, som overværede det. Et referat blev udsendt som en nyhedsmail.  Derefter skrev læge Per Nilsson, tandlæge Randi Abrahamsen og psykolog Anne-Marie Harnum en kronik, som blev bragt i Berlingske den 1. september. Dette ansporede radio 24syv til at invitere til et interview nogle dage senere.

Siden sidste generalforsamling har der været udsendt 25 nyhedsmails.

Randi deltog i baggrundsmøder vedr. filmen ”Skytsenglen”, som handlede om hypnosemordene i 1951. Hvor mange, der har set filmen, vides ikke.

Randi, som er ESH bestyrelsesmedlem, deltager med 2 andre ESH bestyrelsesmedlemmer i et internationalt forskningsprojekt i ESH regi vedr. hypnotiserbarhed. ESH har ansøgt om en støtte på kr. 100.000,- til forskningen, som bestyrelsen i DSKH har besluttet at imødekomme fra forskningsfonden. Beløbet blev overført til ESH den 7.1.2019.  Randi vil fortælle om forskningsprojektet på vores årsmøde i Middelfart den 30. marts.

Vi har desuden afholdt to en-dages kurser. Det første den 27. oktober i København med psykolog Gitte Jørgensen, som fortalte om sit arbejde med udviklingstraumer og de hypnoterapeutiske indgangsvinkler, hun anvender.

Læge Anna Knakkergaard fortalte den 17. november i Middelfart om sit arbejde med funktionelle mavesmerter hos børn og unge. Begge dage var velbesøgte og meget udbytterige. Og der er planer om gentagelse af begge kurser.

Desuden er et opfølgningskursus afholdt også i Middelfart med Per Nilsson den 22. – 23. februar 2019 med 19 deltagere.

Af planlagte aktiviteter i 2019 har vi foreløbigt følgende på bedding:

Tidligere ESH og ISH formand, professor Camillo Loriedo i København den 11. – 12. maj 2019. Emnet er:  Hypnotic treatment of dissociative states in individuals and/or families.
Det er dog tvivlsomt, om det bliver til noget, da der p.t. kun er 8 tilmeldte.

Mie Hyldegaard har haft kontakt til et par mulige foredragsholdere efter hendes deltagelse i ISH kongressen i Montreal.  Og Nina Henriksen har kontaktet Ortwin Meiss fra Hamburg. Der er ikke truffet bindende aftaler endnu.

Kommentarer til beretningen:

Flere kommentarer gik på det ærgerlige i, at det berammede kursus med Camillo Loriedo ikke kunne gennemføres.

Formandens beretning blev taget til efterretning


3) Udvalgsberetning

Udvalgsberetninger indgik i formandens beretning og blev taget til efterretning.


4) Indkomne forslag: Forslag til vedtægtsændringer

Forslag fra bestyrelsen blev fremlagt af Per Nilsson. Det drejede sig om ændring af:

§ 3 stk. 1 med opdatering af autorisationsgivende instans for de enkelte medlemsgrupper.
§7, hvor valg af suppleanter til bestyrelsen samt disses rettigheder og funktion præciseres.
Bestyrelsens ansvar for udgivelse af bladet Hypnoterapi slettes, idet det på tidligere generalforsamling er besluttet, at udgivelse af bladet ophører.

Vedtægtsændringerne blev vedtaget med akklamation.


5) Regnskab forelægges til godkendelse

 AM fremlagde regnskabet.

Der var kommentarer til den manglende tilslutning til diplomuddannelsen i år:
Tove: Fortæller, at hun oplever der har været ret lav profilering af diplomuddannelsen. Selv har hun været inspireret af Rob MacNeilly, og er blevet opmærksom på, at ”jeg er fuldblods ericksonian terapeut”, ligesom hun finder, at uddannelsen er baseret på ericksonian tankegang. Mente, at vi som forening skal profilere os som en forening af ericksonian terapeuter.
Dette var der ikke enighed om på generalforsamlingen, hvor flere gav udtryk for, at diplomuddannelsen tilbyder forskellige måder at tænke og arbejde med hypnose på, ligesom foreningens medlemmer har forskellige tilgange.
Herefter blev regnskabet vedtaget.


6) Budget. Vedtagelse af kontingent

Det blev i enighed vedtaget at fastholde det nuværende kontingent på 500 kr., – 250 kr. for pensionister, der ikke har arbejdsindtægt.

7) Valg af formand

Anne-Marie havde på forhånd meddelt, at hun ønskede at fratræde som formand efter sammenlagt 12 år i formandsstolen. Per Nilsson blev opfordret til at påtage sig formandshvervet, hvilket blev vedtaget i enighed.

8) Valg til bestyrelsen

Læge Mette Marie Nordentoft, som afslutter Diplomuddannelsen 14. juni 2019, blev bragt i forslag som nyt medlem, og modtog valg af en enig GF.

9) Valg af suppleanter til bestyrelsen

Peder Olesgaard og Annette Tobler sagde ja til opstilling og blev valgt i enighed.

10) Valg af revisorer

Randi, som har været revisor gennem flere år, så sig gerne fritaget, og Gunnar Axelgaard sagde ja til at påtage sig hvervet. Blev vedtaget i enighed. Annette Werner fortsætter som kritisk revisor.


11) Eventuelt

Vi drøftede, hvordan diplomuddannelsen kunne fortsætte, herunder om kursusgebyret kunne nedsættes – men prisen er allerede skåret ind til benet.
Der var forslag om at arrangere opfølgningskurser for deltagere, der tidligere har taget diplomuddannelsen.

Endvidere drøftedes muligheden for mere generelt at arrangere return-dage efter selskabets uddannelsesaktiviteter, således at stoffet bliver genstand for fortsat gensidig drøftelse og inspiration. Flere medlemmer oplyste, at der i Lægeforeningen er gode erfaringer med  return- dage.

Ref. Henning Johannes Nielsen

Dansk Selskab for Klinisk Hypnose
Rosenborggade 12,  
1130 København K
Formand Per Nilsson: 40110644

Danmarks tværfaglige hypnoseselskab
for sundhedsprofessionelle