Årsmøde/generalforsamling 2023

  

Referat fra generalforsamlingen den 25. marts 2023

– med link til Mette Lundes PowerPoint
Mødet afholdt online via Zoom. 17 deltagere.

1.    Valg af dirigent: Anne Marie Lasthein – godkendes.
       Valg af referent: Annette Tobler – godkendes.

 2.  Godkendelse af dagsorden – godkendes.

 3.  Formandens beretning fremlægges til godkendelse – godkendes.

FORMANDSBERETNING: 

Efter generalforsamlingen 26. marts 2023 konstituerede bestyrelsen sig således:
Formand:
Læge Per Nilsson, Nakskov
Kasserer:
Psykolog Anne-Marie Harnum, København
Bestyrelsesmedlemmer:
Læge Anna Knakkergaard
Sygeplejerske Mette Lunde
Læge Mette Marie Nordentoft, Randers
Tandlæge Susanne Buus Thomsen
Fysioterapeut Anette Tobler
Suppleanter for bestyrelsesmedlemmer:
Fysioterapeut Anne Marie Lasthein Jensen
Psykolog Susanne Bollerup Overgaard
Revisorer:
Speciallæge Bettina Holm Norling
Jordemoder Anette Werner

 

Selskabets aktuelle medlemstal er 169. Medlemmerne fordeler sig efter faggruppe således:
70 psykologer
45 læger
23 tandlæger
7 fysioterapeuter
10 sygeplejersker
3 jordemødre
2 kiropraktorer
9 psykoterapeuter

 

Der har været afholdt 5 ordinære bestyrelsesmøder, som overvejende har behandlet planlægning af kursusaktiviteter og tirsdagshypnose samt formulering af forslag til vedtægtsændringer.

Der har endvidere været afholdt et antal kontaktmøder med repræsentanter fra PSKH med henblik på samarbejde omkring kurser, medlemsabonnement på IJCEH og etablering af en arbejdsgruppe med deltagere fra de skandinaviske selskaber, hvis primære formål er at undersøge mulighederne for et fællesnordisk arrangement/kongres.

24. oktober 2022 havde medlemmer af bestyrelsen og Randi Abrahamsen et møde med Kristian Rasmussen og Pia Toft Oxbøll Assenholm fra UC Syd med henblik på udvikling af uddannelse i klinisk hypnose. Det blev besluttet, at vi arbejder hen imod at oprette en diplomuddannelse, der er godkendt af hhv.  Landsrådet og Forsknings- og Uddannelsesministeriet.
Der nedsattes en arbejdsgruppe (Randi, Pia, Kristian), der laver et uddannelsesoplæg til Landsråd og ministerium.

 

Afholdte kurser:
• Diplomuddannelse 2021-22: Startet november 2021. Afsluttet november 2022. 9 deltagere (3 læger, 3 psykologer, 2 sygeplejersker, 1 tandlæge)
• Diplomuddannelse 2022-23 med start 25.11.2022. Modul 3 afholdt 10.-11. marts 2023
• Workshop med Woltemade Hartman 17.-19. januar 2023: Body Trance: Advancing flow, embodiment and self-regulation in your traumatized clients. Arrangeret i samarbejde med PSKH. 31 deltagere.

 

Planlagte kurser:
Brush up kursus 3. juni 2023 med læge Trine Møller Andersen.
Sensommermøde 26/8-23, Middelfart. I samarbejde med PSKH.
”Hypnose 2023. Hvor er vi? Hvor vil vi hen?”
Gary Elkins, USA, maj 2024. I samarbejde med PSKH.
Webinar med repræsentanter fra ESH´s bestyrelse efterår 2023
Diplomuddannelse 2024-25

 

Internationale kontakter:
ESH: Kongressen i Antalya, 26.-29. oktober 2023 
ESH constituent society zoom meeting med et par måneders interval. DSKH præsentation 10. april 2023
ISH: Næste kongres: Krakow, 2024
NFKEH og SFKH: Arbejdsgruppe, hvor Mette Lunde repræsenterer DSKH
Nyhedsbreve: 30 siden generalforsamling 2022, omhandlende planlagte kurser, annoncering af tirsdagshypnose, meddelelser om hypnoserelaterede indslag i radio, tv og sociale medier, meddelelser fra ESH og ISH.
Hjemmesiden: Der arbejdes på individuelt login for at imødekomme krav fra forlaget bag IJCEH.
Vi mangler medlemmer på behandlerlisten. Medlemmer, som allerede er på behandlerlisten bedes sørge for, at tekst og billede er aktuelle.
Medlemmer med egen hjemmeside opfordres til at have et link til DSKH´s hjemmeside.

 

Per Nilsson, formand 

 

  4.  Udvalgsberetninger:

Uddannelsesudvalget består af: Per Nilsson, Mette Lunde, Susanne Bollerup, Anna Knakkergaard – ingen møder. Emner behandlet på bestyrelsesmøder.

Forskningsudvalget består af: Randi Abrahamsen, Mette Lunde, Mette Marie Nordentoft. 

Der har ikke været nye ansøgninger til forskningsfonden.

 

 5.  Forslag til ændring af vedtægternes §3, udsendt som bilag til dagsordenen.

Vedtages enstemmigt efter god og uddybende debat. 

Per Nilsson understreger, at fagpersoner uden sundhedsfaglig autorisation for at blive optaget som medlem skal have relevant tilknytning til sundhedsvæsnet, og at et sådant medlemskab i DSKH i hvert enkelt tilfælde afgøres af bestyrelsen.

I forbindelse med diskussion af forslag til vedtægtsændringer rejste speciallæge i børne-ungepsykiatri Ingrid Sindø spørgsmål om kriterier for optagelse på DSKH´s behandlerliste.
Formanden svarede, at der kræves gennemført diplomuddannelse eller en uddannelse som kvalitativt og kvantitativt kan sammenlignes med diplomuddannelsen. Ansøgning om optagelse på behandlerlisten tilstilles bestyrelsen.
I samme forbindelse omtaltes muligheden for at erhverve European Certificate of Hypnosis ved indsendelse af ansøgning til ESH.

 

 6. Indkomne forslag:
Anne Marie Lasthein: Alle dertil berettigede medlemmer (jvf ovenstående) opfordres til at komme på behandlerlisten med portrætbillede, mailadresse og telefonnummer. Har man egen hjemmeside, opfordres der til, at man linker til DSKH, således at søgninger om hypnose giver DSKH en højere placering.
Mette Marie Nordentoft: ønske om beskrivelse af, hvor man praktiserer hypnose (eks: privat, sygehus, institution…)
Randi Abrahamsen: foreslår, at der betales mere for at komme hurtigere frem ved søgninger.
Anne Marie L.: Betaling vil medføre mere trafik men også annoncer som folk ikke gider.
Ingrid Sindø: Vigtigt at webmaster har fornødne kompetencer til at styre det.
Lone Kærvang: SEO optimering er vigtigt og nødvendigt.
Mette Lunde: Statsautoriserede fagpersoner må ikke annoncere. De er underlagt tilsyn af Styrelsen for Patientsikkerhed, vigtigt at kende reglerne, også ifm forsikring.

 

 7.  Regnskab forelægges til godkendelse:
Anne-Marie Harnum gennemgår årets regnskab – godkendes. Se fremsendt bilag.

 

 8.  Budget. Vedtagelse af kontingent:
Anne-Marie Harnum fremlægger budgettet for 2023: godkendes. Se fremsendte bilag.
Kontingent: AMH foreslår samme kontingent som hidtil – godkendes.

 

 9.  Valg til bestyrelsen:
På valg er Anne-Marie Harnum, Mette Lunde, Mette Marie Nordentoft og Per Nilsson. Alle genopstiller og genvælges.

 

10. Valg af suppleanter til bestyrelsen:
På valg er Susanne Bollerup og Anne Marie Lasthein – begge genopstiller og genvælges.
Spørgsmål fra Mette Lunde om mulighed for en 3. suppleant, hvilket ifølge vedtægterne ikke er muligt, men der er intet til hinder for, at observatører kan inviteres til møderne. Tandlæge Marianne P. Kristensen vil gerne deltage som observatør. 

 

11. Valg af revisor:
Jordemoder Anette Werner og speciallæge Bettina Holm Norling genopstiller: genvælges.

 

12. Eventuelt:
Randi Abrahamsen: arbejdet med diplomuddannelsen efter 1. møde med Syddansk Universitet ligger nu som ansøgning i landsrådet og venter. I forhold til DSKH´s diplomuddannelse skal der suppleres med et modul om børn og 5. modul skal ændres.

Randi A orienterer videre om arbejdet i ESH:
ESH-kongres i efteråret 2023 i Tyrkiet. Vigtigt med snarlig tilmelding af hensyn til arrangørerne . Early bird udløber 21. april 2023. Der kommer 3 workshops inden starten: Kathleen Long, Camillo Loriedo, Mark Jensen. Fra Danmark deltager Anna Knakkergaard med et indlæg på kongressen.      

Europæisk certifikat: DSKH’s diplomuddannelse er godkendt af ESH, der opfordres til at søge  certifikatet!

DSKH støtter projekt vedr.undersøgelse af hvordan hypnose bliver brugt, effekten, tidsforbruget osv… Projektet kommer nu på en hjemmeside, hvor det bliver væsentlig nemmere for både terapeut og klient at deltage for at samle data.

 

Referent 
Annette Tobler

 
Dansk Selskab for Klinisk Hypnose
Rosenborggade 12,  
1130 København K
Formand Per Nilsson: 40110644

Danmarks tværfaglige hypnoseselskab
for sundhedsprofessionelle