Dansk Selskab for Klinisk Hypnose
Generalforsamling 

 

lørdag den 4. marts 2017 kl. 17.00
Hotel HUSET, Middelfart i forbindelse med Årsmødet 

Dagsorden

 1. Valg af dirigent og referent.
 2. Formandens beretning fremlægges til godkendelse.
 3. Udvalgsberetninger.
 4. Indkomne forslag: Forslag om udvidelse af bestyrelsen
 5. Regnskab forelægges til godkendelse.
 6. Vedtagelse af kontingent.
 7. Valg af formand. Randi Abrahamsen er på valg og ønsker ikke at genopstille. Anne-Marie Harnum er villig til valg som formand
 8. Valg til bestyrelsen. Henrik Vissinger og Ulf Broch er på valg sammen med Søren Ringgaard, som indgik på Marius Kristensens plads. Ulf Broch er villig til genvalg. Henrik Vissinger og Søren Ringgaard ønsker ikke at genopstille. Per Nilsson, Nina Henriksen og John Odin er villige til valg. Hvis forslag om udvidelsen af bestyrelsen vedtages, skal der endvidere vælges 2 nye bestyrelsesmedlemmer.
 9. Valg af suppleanter til bestyrelsen. Der er en ledig suppleantplads.
 10. Valg af revisorer. Peder Olesgaard er villig til at fortsætte som revisor.
 11. Eventuelt.

 Referat

ad 1:
Til dirigent valgtes læge Peder Olesgaard, som indledningsvis konstaterede, at generalforsamlingen var retmæssigt indkaldt i henhold til vedtægterne. Til referent valgtes læge Per Nilsson.

ad 2:
Formandens beretning, som kan ses i sin helhed andetsteds, blev godkendt af generalforsamlingen.
Der havde i det forløbne år været afholdt 3 bestyrelsesmøder med fysisk tilstedeværelse samt 3 møder på Skype. Formanden understregede, at kommunikationen havde været en udfordring.
Uddannelsesudvalget blev beskrevet som velfungerende.
Redaktør Nina Henriksens arbejde med Hypnoterapi, Søren Ringgaards arbejde med hjemmesiden og Anne-Marie Harnums arbejde med nyhedsmails blev fremhævet positivt.
Et medlem kommenterede, at personlig adressering på gruppemails kan misforstås og bør undgås.
Medlemstallet er dalende, idet der p.t. er 160 fuldt betalende medlemmer, 30 pensionister samt 31, som ikke har betalt kontingent.

ad 3:
Uddannelsesudvalgets aktiviteter, herunder planlagte kurser, er beskrevet i formandsberetningen, hvortil der henvises.
Samarbejdet med Psykologfagligt selskab for Klinisk Hypnose vedrørende kursustilbud blev positivt omtalt.

ad 4:
Bestyrelsen havde fremsat forslag om udvidelse af bestyrelsen med 2 medlemmer, men havde efter yderligere overvejelser og sonderinger valgt at trække forslaget tilbage, således at dette ikke kom til afstemning. Overvejelserne havde drejet sig om at få præciseret en arbejdsfordeling i bestyrelsen, således at opgavebyrden i fremtiden bliver mere ligeligt fordelt.

ad 5:
Kasserer Ulf Broch fremlagde selskabets regnskab for 2016. Regnskabet blev godkendt af generalforsamlingen.

ad 6:
Bestyrelsens budgetforslag for 2017 fremviser et mindre underskud. I denne forbindelse diskuteredes forhøjelse af medlemskontingentet. Endelig beslutning herom blev henvist til overvejelse i den nye bestyrelse.
Ligeledes diskuteredes det hensigtsmæssige i fortsat at operere med en pensionistgruppe, som betaler mindre kontingent. Ligesom på generalforsamlingen 2016 var det en generel opfattelse, at man ikke som pensionist kan stå på selskabets behandlerliste. Det bliver ligeledes den nye bestyrelses opgave at præcisere disse forhold for medlemmerne.
Budgetforslaget blev herefter godkendt af generalforsamlingen.

ad 7:
Psykolog Anne-Marie Harnum blev valgt som ny formand for selskabet.

ad 8:
Tandlæge Ulf Broch blev genvalgt til bestyrelsen. Læge Nina Henriksen, fysioterapeut John Odin og læge Per Nilsson blev nyvalgt.

ad 9:
Som suppleanter til bestyrelsen valgtes læge Allan Hvolby og læge Peder Olesgaard.

ad 10:
Som revisorer valgtes læge Freia Plähn og tandlæge Randi Abrahamsen

ad 11:
Under punktet eventuelt udspandt sig en diskussion vedrørende udvidelse af selskabets medlemskreds til også at omfatte ikke autoriseret sundhedspersonale. Den nyvalgte bestyrelse opfordredes til igen at overveje vedtægtsændringer med dette formål.
Ulf Broch fremførte afslutningsvis selskabets store tak til Randi Abrahamsen for hendes store indsats som formand, og hun modtog en velfortjent applaus fra salen.

Per Nilsson
referent

Dansk Selskab for Klinisk Hypnose
Rosenborggade 12,  
1130 København K
Formand Per Nilsson: 40110644

Danmarks tværfaglige hypnoseselskab
for sundhedsprofessionelle