Årsmøde og generalforsamling 2018

 

Årsmøde 2018


Så kan datoen 17. marts 2018 allerede reserveres, da det er dagen, hvor årsmødet 2018 løber af staben. Vi har i år valgt et et-dags møde, der kombinerer spændende oplæg, generalforsamling og middag.

Vi er stolte over at kunne præsentere professor Etzel Cardena, fra Universitetet i Lund. Etzel forsker i parapsykologi, og han kommer og fortæller om sin forskning, samt laver en øvelse eller to.

Efter frokost vil fysioterapeut John Odin holde et oplæg om præstationsfremme ved hjælp af klinisk hypnose. Præstationsfremme skal ses i et større perspektiv end blot inden for idræt. John vil kombinere forskning, teori, cases samt øvelser.

Efter Generalforsamlingen giver Selskabet middag i Bethedas lokaler, men da Bethesda er en del af Indre Mission kan der ikke serveres alkohol.

Program:

Kl. 10 – 13 Etzel Cardena
Kl. 13 – 14 Frokost (for egen regning)
Kl. 14 – 17 John Odin (kaffepause 15.30)
Kl. 17 – 18 Generalforsamling
Kl. 18 – Middag (DSKH betaler)

Sted: Bethesda i Rømersgade 17, 1362 København K
Bethesda ligger lige ved Torvehallerne og Nørreport station. Der er gode parkeringsmuligheder under Israels Plads.

Pris: Gratis. Du er velkommen til at tage en kollega med til foredragene.
Tilmeldingsfristen til middagen efter Generalforsamlingen: onsdag den 28. februar 2018.

Ret til ændringer forbeholdes.

 


Referat af GENERALFORSAMLING lørdag den 17. marts 2018 kl. 17.00

– afholdt i Bethesda, Rømersgade 17, København K

Til stede: 17 deltagere.
Indkaldelsen til generalforsamlingen er udsendt rettidigt. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig.

1. Valg af dirigent og referent

Dirigent: Anette Werner
Referent: Henning Johannes Nielsen

2. Formandens beretning fremlægges til godkendelse

Anne-Marie (AMH) fremlagde sin beretning og præsenterede bestyrelsen.
Selskabet har pt. 160 medlemmer, heraf 17 pensionister.
AMH indledte med et avisklip fra Politiken 3/3 18, om en hypnotisør, der er blevet dømt for voldtægt og overgreb på 10 kvinder, som han den 2. marts i år blev idømt 3 år og 6 måneders fængsel for. Som en påmindelse om, hvad vi er oppe imod, når det handler om hypnose, der bliver misbrugt.

Beretningen blev godkendt med akklamation.

3. Udvalgsberetninger

Per fremlagde på vegne af uddannelsesudvalget: Uddannelsesudvalget, beretning 2018
Medlemmer: Carina Jørgensen, Anne-Marie Harnum, Henning J. Nielsen, Per Nilsson
3 møder: 26/4, 14/8, 13/11-2017
Vi har koncentreret os om:
Yapko, oktober 2017, i samarbejde med PSKH: Discrimination strategies. Vellykket. 39 deltagere. Overskud 13.000 til begge selskaber.
Årsmøde, april 2018
•Diplomuddannelse (etableret 2004) 2018-19: Startet 2/3-18. 12 deltagere (+1 fra modul 4, + 1 på modul 4)
Form og indhold ligger fast fra tidligere
Ny rød tråd: Nina Henriksen
Internat på Huset, Middelfart: det gælder alle moduler.
Fremover bliver det sådan, at man binder sig til at gennemføre hele uddannelsen, i modsætning til tidligere, hvor man kunne hoppe ind og ud af uddannelsen.
•McCarthy, læge, NZ, 30/4-1/5 2018 i samarbejde med PSKH: angst, depression, kronisk smerte.

Korte introduktionskurser har været diskuteret, men form og indhold endnu ikke fastlagt.
Energien bedre brugt på initiativer rettet mod selskabets medlemmer, herunder opfølgningskurser for diplomkursister. I støbeskeen: EST og Ericksonian therapy.

Der blev fremlagt et ønske om muligheder for opfølgningsdage i forhold til medlemmer, der har gennemgået diplomuddannelsen. Per efterfulgte med input og ønsker til emner, som bestyrelsen gerne vil gå videre med.

Fremtiden i øvrigt: ”familiepakke”.
•Camillo Loriedo (psykiater, Italien),
•Tobi Goldfus (clinical social work, therapist, USA),
•Linda Thompson (pediatric nurse practitioner,USA)

4. Indkomne forslag
Danske Bank kræver følgende tilføjelse til vores vedtægter: ”Foreningen tegnes af formand og kasserer”.
Enstemmigt vedtaget.

5. Regnskab fremlægges til godkendelse. Budget. Vedtagelse af kontingent
AM forelægger regnskab.
Punktet om forskning tages op under eventuelt.

Budget:
Spørgsmålet om formue og overskud blev drøftet. Vigtigt, at der er kapital til at modstå risikoen ved at invitere oplægsholdere eller andre aktiviteter, der kan gå i minus.

GF godkendte regnskab og budget samt kontingent.

6. Valg til bestyrelsen
Henning villig til genvalg – og blev genvalgt.
Tandlæge Mie Hyldegaard vil gerne stille op og valgtes.
Psykoterapeut Dorthe Faaborg Jensen vil ligeledes gerne kandidere. Og valgtes.

7. Valg af revisor (der vælges hvert år 2 revisorer)
Randi Abrahamsen vil gerne genvælges.
Freia Plähn ønskede ikke at genopstille, da hun mest befinder sig i Afrika.
Anette Werner melder sig og blev valgt som kritisk revisor.

8. Eventuelt
Annette Werner har på et tidspunkt søgt midler, men fik ikke bevilget. AW stiller forslag om, at reglerne ses nærmere efter og at vi ser på, hvordan vi tolker dem.

Spm: er vi som selskab omfattet af de nye regler om persondata. Hvad har vi af personfølsomme oplysninger? (Navn, adresse og den slags). Bestyrelsen ser på det, og undersøger det inden 25. maj 2018.

Vedr.: forskning eller forskningsformidling: Annette W.: oplagt at bestyrelsen spørger i medlemskredsen til de forskningsaktive, hvad man har af forslag.

Ref. Henning J. Nielsen

Dansk Selskab for Klinisk Hypnose
Rosenborggade 12,  
1130 København K
Formand Per Nilsson: 40110644

Danmarks tværfaglige hypnoseselskab
for sundhedsprofessionelle