Årsmøde/generalforsamling 2024

  

Referat fra generalforsamlingen den 6. april 2024

– med formandsberetning tilføjet nederst.
Mødet er afviklet via Zoom.

1. Dirigent Anna Knakkergaard – referent Mette Marie Nordentoft.

2. Dagsorden, ændringer: Se pkt. 11.
Maj-Britt Liliendahl kan ikke deltage, i stedet kort indlæg fra Per på hendes vegne og desuden et indlæg fra Randi Abrahamsen.

3. Formandens beretning, se denne nedenfor. 
Ingen spørgsmål til formanden.

4. Udvalgsberetninger
Forskningsudvalget; ingen ansøgninger til Forskningsfonden.
Uddannelsesudvalget: Ingen tilføjelser.
Internationalt Udvalg: Mette Lunde: Møde forsøgt, men aktiviteten ebbede hurtigt ud.

5. Ingen indkomne forslag til diskussion på GF.

6. Regnskab ved kasserer Anne Marie Harnum.
Saldobalance: Det ser fint ud. Udgifter til nyt regnskabssystem, Economics, i det foregående år.
I år et underskud på 61.000 pga. ekstraudgifter til hjemmesiden med adgang til SCEH’s tidsskrift (bag medlemslogin, log ind x flere for at nå dertil), men hovedsageligt på grund af lidt for få deltagere på Diplomuddannelsen.
Fremover er regnskabet i balance ved 8 deltagere på Diplomuddannelsen.

Regnskabet godkendt af generalforsamlingen.

7. Budget 2024 
Ikke de store ændringer. Rykkere for kontingent til 48 medlemmer. 
Post for marketing: 30.000, der er tale om et skøn.
Budgetterer med underskud på 10.000 i 2024.

Begge er godkendt af revisorerne.

8. Valg til bestyrelsen
Erling Mosegaard: Ikke sundhedsfagligt uddannet, hjælper hustru som sælger, været medlem fra 2008 ca., mener at kunne bidrage med noget fra andre synsvinkler end den sundhedsfaglige, bruger det mest til selvhypnose. Uddannet revisor, udd. på eksportakademiet.
Deltog i Yapkos workshop i 2008. 
Per husker, at EM kom ind som extraordinært medlem.

Susanne Bollerup Overgaard: Psykolog, Diplomuddannelsen i 2021, suppleant i bestyrelsen, specialist i ældrepsykologi med ansættelse på demensområdet. Har egen praksis ved siden af. Deltagelse i forskningsprojekt om alkoholbehandling med hypnose, en efterfølger til Jonas Vindeløvs projekt om hypnose til commotioskadede.

Anne-Marie Lasthein Jensen: Suppleant i bestyrelsen, fysioterapeut med privat klinik, patienter i alle aldersklasser. Anvender hypnose i det daglige. Var med på konference i Tyrkiet. Med til at arrangere kursus med Linda Thomson. Villig til at fortsætte som vært på Tirsdagshypnose, som aktuelt har holdt pause i knap et år.

Marianne Kristensen: har været observatør i bestyrelsen det seneste år. Tandlæge. Taget Diplomuddannelse for to år siden. Privatpraktiserende, arbejder med både børn og voksne med tandlægeangst. Håber på, at ny tiltag for at skabe opmærksomhed om hypnose blandt tandlæger vil give pote.

Bemærkning:
Erling kan ikke opstille til bestyrelsen. Kunne måske være aktiv i forhold til vores udfordringer med marketing mm. Det ytrer han umiddelbart interesse for.

9. Valg af suppleanter til bestyrelsen
Fire har meldt sig suppleanter. Det er egentlig for mange, men tanken er, at alle er velkomne. Både som suppleanter og som observatører skal man være klar over, at der ikke er stemmeret i bestyrelsesarbejdet.

Trine Møller Andersen, læge, arbejder udelukkende med samtaler og hypnose, Diplomuddannelse i 2017.

Katryn Schättiger, læge, arbejder med smertepatienter indenfor palliation. Vil gerne styrke selskabet med videnskabelig baggrund. Diplomuddannelse 2020-21.

Tove Kühl, jordemoder, Diplomuddannelsen i 2008. Brugt hypnose til fødende på flere hospitaler. Nu gået på pension. Har lidt klienter og ved at lave sit eget kursus. 

Trine Poulsen, sygeplejerske AUH. Diplomuddannelse 2022-23.

Ny bestyrelsesmedlemmer er således: Anne-Marie Lasthein Jensen, Susanne Bollerup Overgaard og Marianne Kristensen.

Suppleanter/observatører:
Suppleanter: Trine  Andersen og Trine Poulsen.
Katryn Schättiger og Tove Kühl som observatører.

10. Valg af revisorer
Genvalg til Anette Werner og Bettina Holm Norling.

11. Eventuelt
Maj-Britt har udarbejdet en brochure, som vil blive udleveret på årsmøde for en større gruppe tandlæger i april. Se under formandens årsberetning.
Overvejelser om deltagelse på lægedage. Måske en fælles stand med Anna Knakkergaards firma. Spørge til mulighed for workshop eller lignende i 2025. 
Anna Knakkergaard: Har anvendt PR-konsulent til at pitche. Har en anbefaling.
Henrik Lykke: Bekymret over behandlingslisten. Ikke opdateret. Hvordan flere på ?
Anne Marie Harnum: Afgørende med gruppe til erfaringsudveksling.
Trina Møller Andersen: Haft svært ved at finde gruppe med tilstrækkeligt mange, der var udøvende i praksis, trods færdig Diplomuddannelse. 
Mette Marie Nordentoft: Mener, at der kan være risiko for private henvendelser. Kun relevant at stå på listen, hvis man har en privat klinik.
Tove: Til bekymringer i forhold til erfaringsgrundlag; bør beskrives. 
Henrik Lykke: Lav grupper, der er gode til at lave fester! Det er limen, der binder mennesker sammen.

Randi Abrahamsen: Godt program for Krakow, ISH, her i juni. Dato for næste ESH konference bliver 26.-30. august 2026 i Glasgow.
Randi har bidraget til “The Routhledge International Handbook of Clinical Hypnosis”, en stor, tyk lærebog/opslagsværk, der er udgivet for nylig.
Som repræsentant for Danmark I bestyrelsen i ESH har Randi ønske om med 3-6 mdrs. interval at deltage i bestyrelsesmøder – det bifaldes.

Pågående indsamling af data om klinisk praksis i regi af ESH: 
Målgruppe: Medlemmer af DSKH.
Slides vil blive lagt på hjemmesiden (eller her, hvis nogen vil).
Motto: together we will make a difference.

Patienten udfører størstedelen af registringsarbejdet. Behandler udleverer information, samtykke og brugerkode. Patienten udfylder et kort spørgeskema hver uge. 
Behandler registrerer tidsforbrug til hypnose og samtale. Indberettes under patientens brugerkode. 
Planen er er lægge to små videoer på hjemmesiden.

Første bestyrelsesmøde tirsdag 18.06 kl. 19.00 over Zoom.
                                                                                                        /ref. MMN

 

 

 

Formandsberetning 2024

 

 

 

Efter generalforsamlingen 25. marts 2023 konstituerede bestyrelsen sig således:

Formand:

læge Per Nilsson, Nakskov

Kasserer:

psykolog Anne-Marie Harnum, København

Bestyrelsesmedlemmer:

læge Anna Knakkergaard

sygeplejerske Mette Lunde

læge Mette Marie Nordentoft, Randers

tandlæge Susanne Buus Thomsen

fysioterapeut Anette Tobler (trådt ud af bestyrelsen november 2023)

 

Suppleanter for bestyrelsesmedlemmer:

Fysioterapeut Anne Marie Lasthein Jensen

Psykolog Susanne Bollerup Overgaard

 

Observatør:

Tandlæge Marianne Kristensen

 

Revisorer:

Speciallæge Bettina Holm Norling

Jordemoder Anette Werner

 

Selskabets aktuelle medlemstal  er 158 (-11). Medlemmerne fordeler sig efter faggruppe således:

63 psykologer

42 læger

21 tandlæger

8 fysioterapeuter

11 sygeplejersker

3 jordemødre

2 kiropraktorer

2 sosu assistenter

6 psykoterapeuter

 

Der har været afholdt 5 ordinære bestyrelsesmøder,  som overvejende har behandlet planlægning af kursusaktiviteter  og præsentation på sociale medier, herunder tirsdagshypnose og lukket facebook-gruppe for medlemmer af DSKH og PSKH.

Der har været ad hoc kontakt med PSKH´s bestyrelse og repræsentanter fra de skandinaviske selskaber med henblik på udveksling af information om kursusaktiviteter og mulighederne for etablering af et fællesnordisk arrangement/kongres.

Bestræbelserne om i samarbejde med UC Syd at udvikle en uddannelse i klinisk hypnose er sat i bero, idet ressourcepersoner ved UC Syd ikke længere er til rådighed.

Der er tegnet abonnement på IJCEH, som nu er til rådighed for medlemmerne på DSKH´s hjemmeside.

Med henblik på synliggørelse af selskabet har tandlæge Maj-Britt Liliendahl sørget for, at DSKH sammen med andre små selskaber figurerer på fælles side på tandlægeforeningens hjemmeside.

Hun har endvidere udarbejdet en brochure, som hun sammen med Marianne Kristensen udleverer fra en stand på tandlægeforeningens årskursus 12.-13. april 2024.

                                                                                                                                           

Afholdte kurser:

·      Diplomuddannelse 2022-23: afsluttet 4.11.2023. 9 deltagere (3 sygeplejersker, 2 tandlæger, 2 sosu-assistenter, 1 psykolog, 1 læge)

·      Brush up kursus 3. juni 2023 med læge Trine Møller Andersen

·      Sensommermøde 26/8-23, Middelfart. I samarbejde med PSKH (28 deltagere)

Planlagte kurser:

Linda Thomson, 31/8-1/9 2024, København

Diplomuddannelse 2024-25 med start 6. september 2024

Efterårsmøde

 

Internationale kontakter:

ESH:              ESH constituent society zoom meeting med et par måneders interval

ISH:               World Congress Krakow, 12.-15. juni 2024

NFKEH  og SFKH:

                      Arbejdsgruppe, hvor Mette Lunde repræsenterer DSKH           

 

Nyhedsbreve:

25 siden generalforsamling 2023, omhandlende planlagte kurser, annoncering af tirsdagshypnose, meddelelser om hypnoserelaterede indslag i radio, tv og sociale medier, meddelelser fra ESH og ISH.

 

Hjemmesiden:

Vi mangler stadig medlemmer på behandlerlisten. Medlemmer, som allerede er på behandlerlisten bedes sørge for, at tekst og billede er aktuelle.

Medlemmer med egen hjemmeside opfordres til at have et link til DSKH´s hjemmeside.

 

Per Nilsson, formand

 

 

 

Udvalg:

Uddannelsesudv.:

Mette Lunde, Susanne Buus Thomsen, Marianne Kristensen

 

Forskning:

Randi, Mette L, Mette Marie N

 

Dansk Selskab for Klinisk Hypnose
Rosenborggade 12,  
1130 København K
Formand Per Nilsson: 40110644

Danmarks tværfaglige hypnoseselskab
for sundhedsprofessionelle