Indkaldelse og referat, generalforsamling 2020

 

Årsmøde/Generalforamling 21. marts 2020 blev aflyst grundet corona-situationen.

Generalforsamlingen afholdes i stedet i København lørdag den 12. september 2020 klokken 12, og stedet er
Hotel Kong Arthur, Nørre Søgade 11, 1370 København K.

 

Dagsorden:           

 1. Valg af dirigent og referent.
 2. Formandens beretning fremlægges til godkendelse.
 3. Udvalgsberetninger.
 4. Indkomne forslag: forslag til vedtægtsændringer
 5. Regnskab forelægges til godkendelse.
 6. Budget. Vedtagelse af kontingent.
 7. Valg til bestyrelsen.
 8. Valg af suppleanter til bestyrelsen. 
 9. Valg af revisorer.
 10. Eventuelt.

 

Forslag til vedtægtsændringer:

§7 Bestyrelsen
stk 6 foreslås ændret til:
Bestyrelsen skal sikre, at selskabets aktiviteter (generalforsamling, bestyrelsesmøder og uddannelsesaktiviteter) afholdes centralt i landet.
(Stillet af Anna Knakkergaard)

§8 Generalforsamling
Tilføjelse:
Bestyrelsen er bemyndiget til at træffe beslutning om, hvorvidt en generalforsamling skal afholdes ved personligt fremmøde eller som delvis eller fuldstændig elektronisk generalforsamling. Beslutning herom træffes inden indkaldelse, idet bestyrelsen dog efter indkaldelsen og indtil 1 uge inden generalforsamlingen kan træffe beslutning om at overgå til delvis eller fuldstændig elektronisk generalforsamling, selvom dette ikke var meddelt ved indkaldelsen. Ved delvis eller fuldstændig elektronisk generalforsamling påhviler det bestyrelsen at træffe de nødvendige tekniske foranstaltninger til sikring af medlemmernes deltagelse i debatter og afstemninger. (Stillet af formanden)

 

Referat fra generalforsamlingen

Dagsorden:

Formanden, Per Nilsson, byder indledningsvist velkommen til årets GF, der på grund af coronasituationen fra tilbage i marts nødvendiggjorde en aflysning på den oprindeligt fastlagte dato.
GF er lovligt indkaldt, med i alt 11 deltagere.

1. Valg af dirigent og referent
Dirigent: Paul Lyngbye, referent Henning J. Nielsen

2. Formandens beretning fremlægges til godkendelse

Per fremlægger beretningen:
Efter generalforsamlingen 30. marts 2019 konstituerede bestyrelsen sig således:
Formand:
læge Per Nilsson, Nakskov (genvalgt 2019)
Kasserer:
psykolog Anne-Marie Harnum, København (genvalgt 2019)
Bestyrelsesmedlemmer:
læge Mette Marie Nordentoft, Randers (nyvalgt 2019)
læge Nina Henriksen, Haderslev (genvalgt 2019)
psykolog Henning J. Nielsen, København (på valg 2020, genopstiller)
fysioterapeut John Odin, Sorø (genvalgt 2019, men trækker sig nu)
tandlæge Mie Hyldegaard, København (genopstiller ikke)

Suppleanter for bestyrelsesmedlemmer:
fysioterapeut Anette Tobler
læge Peder Olesgaard

Revisorer:
jordemoder Anette Werner
læge Gunnar Axelgaard

Det aktuelle medlemstal er 149 som m.h.t. faggruppe fordeler sig således:
75 psykologer
31 læger
19 tandlæger
7 sygeplejersker
5 fysioterapeuter
4 jordemødre
8 andre

Der har været afholdt 4 ordinære bestyrelsesmøder, som har behandlet planlægning og beslutning vedrørende kursusaktiviteter, herunder igangsætning af nyt forløb af diplomuddannelsen 2020-21.
Opstilling af krav til indhold og design af ny hjemmeside har krævet megen tid og arbejde, men endte pga uenighed i bestyrelsen med, at vi efterår 2019 entrerede med ny leverandør, hvilket resulterede i, at en ny hjemmeside kom i luften medio juni 2020. Designer har tilkendegivet, at alt kan ændres.
Uddannelsesudvalget har afholdt 2 møder, herunder møde med underviserne på diplomuddannelsen.

Afholdte kurser:

 • Diplomuddannelse 2018-19 afsluttet med eksamen 14. juni 2019. 13 deltagere.
 • Anna Knakkergaard: Børn og unge med funktionelle mavesmerter. Workshop, København, 30. november 2019. 21 deltagere.
 • Randi Abrahamsen: brush up kursus 28.-29. februar 2020. 11 deltagere.
 • Randi Abrahamsen og Susanne Buus Thomsen: Introduktionskursus for tandlæger forår 2020, 2×2 dage. 18 deltagere.
 • Diplomuddannelse 2020-21: Planlagt start marts 2020 blev udsat p.g.a. coronasituationen. Modul 1 afholdt 12.-13. juni og modul 2 4.-5. september 2020. Afsluttes med eksamen juni 2021 . 10 deltagere (5 læger, 2 psykologer, 2 sygeplejersker, 1 jordemoder)

Planlagte kurser:

 • Rob McNeilly: Depression og Traumer. Workshop København, 6. og 7. juni 2020. Aflyst p.g.a. covid19. Tilbud om online workshop ved senere lejlighed eller workshop i København, når situationen tillader det.
 • Michael Yapko: Workshop i København, 10. og 11. september 2021. Hypnosis in the treatment of depression. Planlagt I samarbejde med PSKH.
  Yapko har aflyst p.g.a. covid19, men foreslår online workshop efterår 2021 med 4 halve dage. Yapko har anslået en deltagerpris til ca. kr. 2500 ved 50 deltagere. PSKH ikke interesseret i dette. Vi må drøfte, om vi selv vil arbejde videre med det.
 • Faggruppe specifikke introduktionskurser i lighed med tandlægekurset.
 • Korte kurser som tilbud til tidligere diplomkursister o.a. (EST, Ericksonian th.)

Internationale kontakter:

ESH:     Randi Abrahamsen er netop genvalgt til BoD (2. vice president)
             Forskningsprojekt: søger deltagere!
             DSKH er godkendt som European Certificate og Hypnosis Accredited
                          Training Society 2019-22.
             15. kongres: 26.-29. august 2020, Basel, aflyst. Næste kongres afholdes i Istanbul
                          26.-29. oktober 2023.
DSKH har netop modtaget ESH´s Constituent Societies Award ” For the generous grant given to
                          ESH for sponsoring the ESH research project.
ESTI (Ego State Therapy International): stiftet nov. 2011. Danmark repræsenteret ved Anne-Marie Harnum.

Nyhedsbreve: 10 siden generalforsamling 2019, mest omhandlede planlagte og aflyste arrangementer.

Formandens beretningen blev godkendt.

Debatten efter Pers beretning:
Online-kurser
Særligt spørgsmålet om online-kurser gav anledning til forskellige overvejelser og forslag, specielt i relation til Yapkos aflysning pgra coronasituationen – og hans tilbud om at holde det online.
Nogle af synspunkterne fra denne debat var som følger, bl.a. baseret på egne erfaringer fra andre kursussammenhænge:

 • Det er vigtigt at kunne se hinanden på et online kursus
 • Er kurset envejs eller tovejs – sidstnævnte er at foretrække
 • Kan vi forhandle med Yapkos om færre deltagere, end det der er lagt op til
 • Eftermiddag / tidlig aften i DK kunne være et passende tidspunkt ift tidsforskellen til Yapko i USA.
 • Kunne nogle af os komme med på et af hans andre online kurser, for at se, hvordan det er
 • Kunne et medlem fra foreningen holde et minikursus, til afprøvning af formen i vores eget regi.
 • Vil vi selv stå for et evt. onlinekursus med Yapko, eller lade ham stå for arrangementet?

Den generelle opfattelse på GF var, at vi nok ikke slipper af med coronaproblematikkerne lige med det samme – og at online-kurser er noget, som er kommet for at blive, ved siden af de mere traditionnelle face-to-face kurser.
Andre kommentarer
Vedr. uddannelse:
Overbygning til DSKHs diplomuddannelse: Drøftelse af mulighederne for at komme videre i DK med en videreuddannelse. Diplomuddannelse, master, osv.
Randi Abrahamsen oplyser, at der findes masteruddannelser i Birmingham og i Østrig. Hun vil gerne etablere relevante kontakter om ønsket.
Vedr. rekruttering af nye medlemmer:

 • Vigtigt ved medlemskaber at holde fast i, at man skal være autoriseret.
 • Hvad kan vi gøre for at få flere medlemmer? Per: Vi kan gøre mere på hjemmesiden.

Vedr. hjemmesiden:
Anne Marie Lasthein Jensen kan etablere kontakt til fotograf, der kan være behjælpelig ved behandling af billeder.

3. Udvalgsberetninger
Beretning fra uddannelsesudvalget er medtaget under pkt. 2.

4. Indkomne forslag

Forslag fra Anna Knakkengaard, om at GF fremover placeres centralt i landet. Forslaget udløste en debat om, hvad der er centralt i landet, i forhold til hvor i DK man bor. Middelfart er fx ikke nødvendigvis centralt. Det er diffust.
Forslaget blev bragt til afstemning:
4 for
5 imod
2 stemmer hverken for eller imod
Forslaget blev ikke vedtaget.

Forslag fra formanden, om at en GF kan afholdes elektronisk, hvis det ikke er muligt at afholde det ved personligt fremmøde.
Trenden i forskellige sammenhænge er, at holde elektroniske møder.
Forslaget blev enstemmigt vedtaget.

5. Regnskab forelægges til godkendelse af Anne-Marie Harnum
Ligner det fra sidste år.
Vi er en rig forening med 600.000 kr. i banken, fordelt på 2 konti

Mistet 5.506 kr. på aflyst kursus pgra corona, ellers havde regnskab balanceret.
Kassebeløb på 470 kr. har stået i 10 år, kan afskaffes.
Regnskabet godkendt af revisorer.

Regnskabet godkendt.

6. Vedtagelse af kontingent. Ved Anne-Marie Harnum
Beløb på ca. 22.000 kr. (til Morten Jensen for ny hjemmeside 2020)
Uændret budget vedtaget.

Godkendt – også under ovenstående pkt. 5.

7. Valg til bestyrelsen
Ikke på Valg: Anne-Marie, Mette Marie, Nina
På Valg: Henning
Stopper: John Odin, Mie Hyldgaard
Opstiller til nyvalg: Anna Knakkegaard, Annette Tobler

Suppleanter: Anette Tobler opstiller til valg som bestyrelsesmedlem.
             Peder Olesgaard ønsker ikke genvalg

Henning blev genvalgt
Anna Knakkengaard blev valgt
Anette Tobler blev valgt

8. Valg af suppleanter til bestyrelsen
Opstillede:
Tandlæge Susanne Buus
Tandlæge Hanne Lindkvist
Sygepl. Mette Lunde

Hanne trak sit kandidatur for at sikre en fagligt bredt sammensat bestyrelse.

9. Valg af revisor
GunnarAxelgaard trækker sig.
Anne Marie Lasthein meldte sig og blev valgt
Anette Werner fortsætter

10. Eventuelt
Oplæg fra Randi om arbejdet i European Society of Hypnosis.

Ref. Henning J. Nielsen       
             

Dansk Selskab for Klinisk Hypnose
Rosenborggade 12,  
1130 København K
Formand Per Nilsson: 40110644

Danmarks tværfaglige hypnoseselskab
for sundhedsprofessionelle