Indkaldelse til generalforsamling 2020

 

Årsmøde/Generalforamling 21. marts 2020 blev aflyst grundet corona-situationen.

Generalforsamlingen afholdes i stedet i København lørdag den 12. september 2020 klokken 12, og stedet er
Hotel Kong Arthur, Nørre Søgade 11, 1370 København K.

 

Dagsorden:           

  1. Valg af dirigent og referent.
  2. Formandens beretning fremlægges til godkendelse.
  3. Udvalgsberetninger.
  4. Indkomne forslag: forslag til vedtægtsændringer
  5. Regnskab forelægges til godkendelse.
  6. Budget. Vedtagelse af kontingent.
  7. Valg til bestyrelsen.
  8. Valg af suppleanter til bestyrelsen. 
  9. Valg af revisorer.
  10. Eventuelt.

 

Forslag til vedtægtsændringer:

§7 Bestyrelsen
stk 6 foreslås ændret til:
Bestyrelsen skal sikre, at selskabets aktiviteter (generalforsamling, bestyrelsesmøder og uddannelsesaktiviteter) afholdes centralt i landet.
(Stillet af Anna Knakkergaard)

§8 Generalforsamling
Tilføjelse:
Bestyrelsen er bemyndiget til at træffe beslutning om, hvorvidt en generalforsamling skal afholdes ved personligt fremmøde eller som delvis eller fuldstændig elektronisk generalforsamling. Beslutning herom træffes inden indkaldelse, idet bestyrelsen dog efter indkaldelsen og indtil 1 uge inden generalforsamlingen kan træffe beslutning om at overgå til delvis eller fuldstændig elektronisk generalforsamling, selvom dette ikke var meddelt ved indkaldelsen. Ved delvis eller fuldstændig elektronisk generalforsamling påhviler det bestyrelsen at træffe de nødvendige tekniske foranstaltninger til sikring af medlemmernes deltagelse i debatter og afstemninger. (Stillet af formanden)

 
 
Dansk Selskab for Klinisk Hypnose
Rosenborggade 12,  
1130 København K
Formand Per Nilsson: 40110644


Danmarks tværfaglige hypnoseselskab
for autoriserede sundhedsprofessionelle