Vedtægter og formål, Dansk Selskab for Klinisk Hypnose, 25/3 2023§1 Navn

Selskabets navn er Dansk Selskab for Klinisk Hypnose

§2 Formål

Selskabets formål er at fremme forskning, anvendelse, uddannelse og oplysning om hypnose i forbindelse med behandling samt at fastlægge retningslinier for etisk hypnoseudøvelse i Danmark.

§3 Medlemskab

Umiddelbart medlemsberettigede er psykologer, læger, tandlæger, sygeplejersker, jordemødre, fysioterapeuter, ergoterapeuter, kiropraktorer og tandplejere.
Hidtidige medlemmer optaget i selskabet efter tidligere gældende vedtægter er fortsat medlemsberettigede.
Efter individuel ansøgning til bestyrelsen kan som ekstraordinære medlemmer optages socialrådgivere, familieterapeuter, socialpædagoger, specialpædagoger, kliniske diætister og andre med relevant uddannelse og beskæftigelsesmæssig tilknytning til sundhedsvæsnet, der vurderes at have de nødvendige kompetencer til at kunne varetage hypnoterapeutisk behandling på etisk forsvarlig vis.
Medlemskab af selskabet er en forudsætning for deltagelse på selskabets diplomuddannelse i klinisk hypnose.
Som associerede medlemmer kan optages studerende ved ovennævnte faggrupper efter 3½ års uddannelse. 
Generalforsamlingen kan efter indstilling fra bestyrelsen udnævne æresmedlemmer blandt personer, som gennem en særlig indsats har medvirket til at fremme selskabets formål.
Ansøgning om medlemskab stiles skriftligt til bestyrelsen, som skal godkende ansøgningen.   
Medlemskab er bindende for 1 år.  Udmeldelse af selskabet sker skriftligt til bestyrelsen senest ved regnskabsårets udløb.  Et medlemskab ophører, hvis kontingentet trods to opfordringer ikke er betalt.  En studerendes medlemskab ophører automatisk, hvis studiet ophører før afsluttende eksamen.  I tvivlstilfælde afgør bestyrelsen, hvorvidt et studium er ophørt.

§4 Kontingent

Det årlige kontingent fastsættes af Generalforsamlingen.  Æresmedlemmer er kontingentfrie.  I særlige tilfælde kan bestyrelsen bevilge et medlem kontingentfrihed.
Selskabets regnskabsår går fra 1. januar til 31. december.

§5 Etik

Selskabet er tilsluttet The European Society of Hypnosis (ESH) og The International Society of Hypnosis (ISH).  Medlemmerne er således  ud over at være forpligtet af deres professionelle organisations etiske regler også forpligtet af ISHs “Code of Ethics” (etiske retningslinier).  Hvis et medlem ikke overholder sine etiske forpligtelser, skal bestyrelsen tage de nødvendige forholdsregler over for det pågældende medlem i henhold til §6.

§6 Eksklusion

Hvis et medlem modarbejder selskabets formål eller skader dets interesser eller udviser uetisk adfærd, skal bestyrelsen høre medlemmet og vurdere sagen.  Bestyrelsen kan herefter fremkomme med en irettesættelse eller beslutte eksklusion af medlemmet.
Såfremt bestyrelsen beslutter eksklusion skal medlemmet forud indkaldes til en drøftelse af sagen med bestyrelsen.  Det er i øvrigt en forudsætning for eksklusion, at mindst 5 af bestyrelsens 7 medlemmer stemmer for eksklusion.

Medlemmet skal orienteres om beslutningen og har herefter én af følgende muligheder:
1) skriftligt at melde sig ud af selskabet, hvorved bestyrelsen frafalder eksklusion.
2) at lade sig ekskludere
3) at forlange  sagen til afstemning blandt selskabets ordinære medlemmer.

Såfremt eksklusionssagen forlanges til afstemning, kan medlemmet forlange sagen optaget til drøftelse ved førstkommende ordinære generalforsamling.  Hvis bestyrelsen herefter fastholder ønsket om eksklusion udsendes referat af Generalforsamlingens drøftelse, bestyrelsens redegørelse samt stemmeseddel til selskabets ordinære medlemmer.  Stemmesedlen afkrydses med ja eller nej til eksklusion og skal senest 3 uger efter udsendelsen indsendes til bestyrelsen.  Bestyrelsen foretager snarest herefter optælling af stemmesedlerne.  Bestyrelsens beslutning om eksklusion står ved magt, med mindre mere end halvdelen af samtlige ordinære medlemmer stemmer imod eksklusion.  Bestyrelsen er berettiget til at suspendere medlemmets medlemskab indtil Generalforsamlingen og indtil afstemningsresultatet foreligger.

§7 Bestyrelsen

Selskabet ledes af en formand samt 6 bestyrelsesmedlemmer, som vælges på den årlige generalforsamling af og blandt selskabets ordinære medlemmer. Formanden vælges for 2 år. Herefter vælges bestyrelsesmedlemmerne ligeledes for 2 år, idet 3 bestyrelsespladser besættes i ulige år og 3 pladser i lige år. Ved samlet nyvalg til bestyrelsen foretages lodtrækning om, hvilke pladser, der er 1-årige og hvilke, der er 2-årige. 
Desuden vælges 2 suppleanter for 1 år. Suppleanterne orienteres om afholdelse af bestyrelsesmøder, har ret til at deltage og ytre sig ved møderne, og suppleanterne har stemmeret ved ordinære bestyrelsesmedlemmers fravær.
Suppleanter indkaldes, når et bestyrelsesmedlem er fratrådt.
Det tilstræbes, at bestyrelsen sammensættes repræsentativt m.h.t. fag og geografi.
Genvalg kan finde sted.

Bestyrelsens forretningsorden:
1. Bestyrelsen konstituerer sig selv med kasserer og sekretær, idet formanden vælges direkte af Generalforsamlingen.
1a. Foreningen tegnes af formand og kasserer.
2. Bestyrelsesmøder afholdes, når formanden finder det nødvendigt eller mindst 4 bestyrelsesmedlemmer ønsker det.  Dog afholdes mindst 2 bestyrelsesmøder årligt.
3. Bestyrelsesmøder indkaldes med dagsorden og med mindst 2 ugers frist.
4. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 4 medlemmer er til stede.   Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.
5. Sekretæren fører protokol over møderne.
6. Bestyrelsen skal sikre, at selskabets aktiviteter (Generalforsamling, bestyrelsesmøder og uddannelsesaktiviteter) fordeles ligeligt mellem Øst- og Vestdanmark.
7. Bestyrelsen kan i øvrigt nedsætte arbejdsudvalg efter behov.

Bestyrelsens forretningsorden vedtages og kan ændres af Generalforsamlingen.

§8 Generalforsamling

Generalforsamlingen er selskabets højeste myndighed.

Ordinær Generalforsamling
1. Ordinær Generalforsamling afholdes én gang årligt inden for perioden marts-april og skal indkaldes skriftligt mindst 4 uger forud med udsendelse af dagsorden og forslag til Generalforsamlingen.
2. Forslag til Generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 6 uger før Generalforsamlingen.
3. Dagsorden
1. Valg af dirigent og referent
2. Formandens beretning fremlægges til godkendelse
3. Udvalgsberetninger
4. Indkomne forslag
5. Regnskab fremlægges til godkendelse.  Budget.  Vedtagelse af kontingent.
6. Valg til bestyrelsen
7. Valg af revisor.  (Der vælges hvert år 2 revisorer)
8. Eventuelt
4. Den ordinære Generalforsamling er altid beslutningsdygtig.  Afstemning finder sted blandet selskabets ordinære medlemmer og afgørelser træffes ved simpelt stemmeflertal.  Undtaget herfra er beslutninger om vedtægtsændringer og opløsning af selskabet (se herom §9 og §10). Afstemningen er åben, dog skriftlig, hvis mindst 10% af de fremmødte ønsker det.

Ekstraordinær generalforsamling

1. Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes på bestyrelsens initiativ eller, når mindst 10% af de ordinære medlemmer forlanger det skriftligt og motiveret.
2. Ekstraordinære generalforsamlinger skal indkaldes skriftligt ved udsendelse af dagsorden med mindst 4 ugers varsel og senest 8 uger efter ønske herom fremsættes.
3. Den ekstraordinære generalforsamling er beslutningsdygtig, når mindst 1/2 af selskabets ordinære medlemmer er til stede.  I modsat fald indkaldes en ny ekstraordinær generalforsamling, som altid er beslutningsdygtig tidligst 4 uger og senest 8 uger efter.
4. Afgørelser træffes ved simpelt stemmeflertal.  Undtaget herfra er af beslutninger om vedtægtsændringer og opløsning af selskabet (se herom §9 og §10).

Ved generalforsamlinger kan stemmeberettigede medlemmer stemme ved fuldmagt, idet hvert ordinært medlem kan møde med højst 2 fuldmagter.

Elektronisk generalforsamling

Bestyrelsen er bemyndiget til at træffe beslutning om, hvorvidt en generalforsamling skal afholdes ved personligt fremmøde eller som delvis eller fuldstændig elektronisk generalforsamling. Beslutning herom træffes inden indkaldelse, idet bestyrelsen dog efter indkaldelsen og indtil 1 uge inden generalforsamlingen kan træffe beslutning om at overgå til delvis eller fuldstændig elektronisk generalforsamling, selvom dette ikke var meddelt ved indkaldelsen. Ved delvis eller fuldstændig elektronisk generalforsamling påhviler det bestyrelsen at træffe de nødvendige tekniske foranstaltninger til sikring af medlemmernes deltagelse i debatter og afstemninger.

§9 Vedtægtsændringer

Vedtægterne kan ændres på ordinære eller ekstraordinære generalforsamlinger i henhold til §8, idet dog vedtægtsændring forudsætter 3/4 af de afgivne stemmer for ændringen.  Dagsorden og ændringsforslag skal skriftligt tilstilles medlemmerne ved indkaldelsen.

§10 Opløsning af selskabet

Bestyrelsen kan foreslå selskabet opløst. I så fald skal der indkaldes til generalforsamling til drøftelse af forslaget. Herefter kan forslaget om selskabets opløsning vedtages eller forkastes ved skriftlig afstemning blandt selskabets ordinære medlemmer, idet mindst 3/4 af de afgivne stemmer skal være for opløsning af selskabet (ugyldige og blanke stemmesedler optælles ikke).  Der skal samtidig være fremsat forslag om anvendelse af selskabets formue.

25. marts 2023.

Dansk Selskab for Klinisk Hypnose
Rosenborggade 12,  
1130 København K
Formand Per Nilsson: 40110644

Danmarks tværfaglige hypnoseselskab
for sundhedsprofessionelle