Diplomuddannelse i klinisk hypnoseBLOK 1, Modul 1 og Modul 2 Basiskursus


Modul 1

På dette modul gives en grundlæggende viden om, hvad hypnose er, også set i den historiske udvikling. På modulet gennemgås de etiske regler, man som behandler må forholde sig til – hvordan og hvornår man kan og må anvende hypnose, samt hvordan vi håndterer fordomme og forestillinger om, hvad hypnose er.
Modulet er en indføring i fænomener som suggestibilitet, trancetilstande, induktionsteknikker, genkendelse af fysiske trancetegn med mere. Alt sammen grundlæggende for de følgende moduler.
Der gives en grundig introduktion til klinisk hypnose med demonstration af enkle teknikker, som øves med kursisterne. Kursisterne får en oplevelse af, hvorledes hypnosen kan anvendes i praksis, f.eks. til rygeafvænning og/eller fobier. Der vil blive undervist i den basale teori om trancetilstand og tranceinduktioner v.hj. af demonstrationer og øvelser samt indikationer og kontraindikationer for anvendelsen af hypnose.
Der dannes træningsgrupper på den første dag af modul 1 til forløbet på BLOK 1.

Modul 2: Ego State Terapi

Ego State er en stærkt virkende korttids-terapi. EST er både en teori og en metode, som er baseret på opfattelsen af personligheden som bestående af flere dele frem for blot én homogen helhed. Man arbejder med forskellige jeg-tilstande, som kan være i konflikt med hinanden, f.eks. en trist/deprimeret side, som spænder ben for individets muligheder og ressourcer. Metoden læres gennem trinvise øvelser.
Der gives en grundig gennemgang af metodens brede anvendelighed fra almindelige hverdagsproblematikker til traumer som PTSD. Der lægges vægt på demonstrationer og øvelser.
Forudsætningen for at fortsætte på BLOK 2 er mindst 3 timers supervision med en af foreningen godkendt supervisor.
Opsummering: Kursisterne har på Blok 1 lært at inducere og forstå trancefænomener og dissociation samt lært at forstå og arbejde med Ego State terapiens teori og metode.

BLOK 2, Modul 3 og Modul 4

Modul 3: Smertebehandling, behandling af forventningsangst, odontologiske aspekter og forskning i hypnose
Der undervises og trænes i teknikker til smertelindrende behandling med hypnose for både akutte smerter og kroniske smerter.
Der vil med fokus på odontologiske aspekter, demonstreres en række metoder, der kan overføres til andre former for praksis, idet de samme elementer går igen i flere behandlingssammenhænge f.eks. i forhold til forventningsangst og negative forestillinger. Der gives eksempler på, hvordan man kan udnytte positivt sprogbrug og interviewteknikker til at understøtte patientens ressourcer.
Der vil blive givet en gennemgang af de nyeste forskningsresultater på hypnoseområdet og om, hvad der sker i hjernen under hypnose.
Der dannes træningsgrupper og der aftales 6 timers supervision per BLOK med en af foreningen godkendt supervisor.

Modul 4: Ericksonian hypnose – metaforer og historier
På dette modul undervises der i Milton H. Ericksons indirekte og ikke-autoritære form for hypnoterapi.
Metoden er en levende demonstration af fortællingens kraft og potentiale. Der introduceres til den konkrete brug af metaforer og historier og evnen til at fange billederne i patienten/klientens sprog og tanker. Kursisten trænes i at skærpe sin opmærksomhed og i at anvende de associationer og ord, som frembringer klientens virksomme ressourcer. Dette gøres direkte i forhold til specifikke tematikker såsom depression, angst, somatiske symptomer og/eller stressreaktioner.
En lang række indirekte teknikker demonstreres; det hypnotiske sprog, det terapeutiske tema, det naturalistiske sprog og evnen til at kunne gøre brug af det, der findes – kaldet utilization – i sprog, mening, betydninger, handlinger, følelser, forstyrrelser etc.
Opsummering: Kursisterne har på Blok 2 lært smertebehandling, ressourceudvikling og lært at arbejde med metaforer og historier gennem Ericksonian hypnose.

BLOK 3, Modul 5 og Modul 6


Modul 5
Der lægges op til, at de kursister, som allerede nu ved, de ønsker at gå op til eksamensmodul 7, begynder at tænke i emner og hvem de evt. ønsker at lave eksamensopgaven sammen med. Der gøres her samtidig opmærksom på, at eksamensbevis på DSKH´s hypnoseuddannelse udelukkende kan erhverves efter fuldførelse af eksamensmodul 7. Der udleveres kursusbevis efter fuldførelsen af de enkelte BLOKKE.
Dag 1: Hypnosemetoder til børn og unge
Her præsenteres en række metoder, der særligt tager udgangspunkt i børns og unges tilgang til verden og i deres evner for fantasi og leg. Der vil specifikt omhandles metoder til anvendelse af tandlægeskræk, smertebehandling, angst, OCD og sorg.
Der vil blive givet eksempler på, hvordan man kan inddrage rekvisitter i behandlingen, og man vil få erfaringer med denne måde at opleve de levende landskaber med hjælpedyr og deres kræfter. Der vil også blive undervist i simple interviewmetoder, der kan tage afsæt i barnet eller i den unge, som en forudsætning for arbejdet i hypnoterapien.
Dag 2: Symboldrama
Der undervises i forskellige trin i Leuner’s Symboldrama. Symboldrama trækker på en legende tilgang til ubevidste forestillinger via dyr, naturfænomener og andre enkle, men særdeles effektfulde symbolske dramaer. Metoderne er ligeså velegnede til voksne. Demonstrationer og øvelser indgår også her.
Der fortsættes i træningsgrupper og/eller nye dannes og der aftales 6 times supervision for Blok 3 med godkendt supervisor.

Modul 6: Forskellige hypnosemetoder
Forskellige hypnosemetoder anvendt i behandling af fobier, angst, depressioner, traumer og (psyko)somatiske lidelser – f.eks. IBS, spiseforstyrrelser.
På dette modul anvendes forskellige hypnosemetoder og teknikker, som er introduceret på tidligere moduler. Her arbejdes der igen med, hvordan den specifikke hypnosebehandling tilrettelægges ud fra klientens/patientens konkrete problematik. Kursisterne får mulighed for at uddybe og undersøge egne foretrukne metodiske tilgange.
Opsummering: Kursisterne har på Blok 3 lært hypnosemetoder til børn og unge, symboldrama og behandling af et bredt spektrum af funktionsforstyrrelser.
Idéoplæg til synopsis afleveres efter modul 6, men kan også afleveres allerede efter modul 5.

Modul 7: Eksamensmodul
Første halvdel af dag 1. forbeholdes et fagligt indhold. Hvis der kun er deltagere til en-dags eksamination bortfalder dette.
Mundtlig præsentation af emne med udgangspunkt i synopsis, efterfulgt af demonstration af det valgte emne formet som en workshop med inddragelse af deltagerne.
Dette modul tilrettelægges efter antal deltagere på hvert eksamenshold samt antal af individuelle og/eller gruppefremlæggelser.

Eksaminationen foretages af to eksaminatorer ved en tværfaglig bedømmelse bestående af en læge/tandlæge og en psykolog udpeget af bestyrelsen. En extern censor udpeges af bestyrelsen.

Kursusleder (Rød tråd) er en person udpeget af bestyrelsen til at følge uddannelsen på en eller flere blokke/moduler af uddannelsen.

Kursuslederens opgaver er som følger:

-at hjælpe til ved øvelser
-at have opmærksomhed på den enkelte kursists velbefindende samt fungere som underviserens ”ekstra øje” undervejs, med særlig fokus på, om nogen reagerer ekstraordinært.
-at være opmærksom på, om der er et tilfredsstillende funktionsniveau fagligt/personligt på holdet
-at være forbindelsesled til bestyrelsen for at sikre, at forløbet alt i alt holder det ønskede niveau.

Dansk Selskab for Klinisk Hypnose
Rosenborggade 12,  
1130 København K
Formand Per Nilsson: 40110644

Danmarks tværfaglige hypnoseselskab
for sundhedsprofessionelle